Obchodné podmienky Belito

Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode https://www.belito.sk prevádzkovaným spoločnosťou MIA style s.r.o., IČ: 06792316. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je MIA style s.r.o., so sídlom Nákladní 3179/1, 70200 Moravská Ostrava, Česká republika, IČO: 06792316, ďalej ako predávajúci a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom České republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., Všetko v znení noviel.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak koná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný mimo iné pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy obsiahnuté v článku II, Reklamačný poriadok a dokument Spôsoby dopravy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. Predávajúceho alebo zmluvných partnerov Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

II. OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Predávajúci oznamuje, že

náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvné prepravy);

požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia kupujúcim od predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadavkov Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a poskytujú;

predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná;

v prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak;

ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady;

dodanie tovaru sa uskutočňuje pre osobu povinnú k dani alebo právnickú osobu nepovinnú k dani, ktorej nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva nie je predmetom DPH podľa článku 3 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. 11. 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, alebo pre inú osobu nepovinnú k dani;

v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o:

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru;

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho Belito.sk;

spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonaní iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov;
 • o doprave alebo využitia voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne;
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nemožno od takejto zmluvy odstúpiť;

v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou; 

spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;

zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho, pričom registrovaní užívatelia majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile;

v prípade, že má spotrebiteľ sťažnosť, môže túto sťažnosť uplatniť cez kontaktný formulár tu, príp. sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

III. ZMLUVA

 1. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvu môže kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe prevádzkovanom Predávajúcim tým, že požadované plnenie (tovar, službu, elektronický obsah) vloží do košíka. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník Predávajúceho, či už po telefóne alebo v emailovej objednávke. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky Predávajúcim, za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

 1. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah / licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo / licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec / digitálny obsah prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Podobne sa toto pravidlo užije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci / licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu - spotrebiteľovi, akonáhle mu vec odovzdá dopravca.

Ak dodá predávajúci väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, ibaže je Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí Predávajúci vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí Predávajúci vec pre prepravu.

 

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zabezpečenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a / alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 370 EUR vč. DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, Predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.

 1. Prechod nebezpečenstva škody

Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať.

Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Predávajucému škodu spôsobila porušením svoje povinnosti.

Oneskorením strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet oneskoreného vhodným spôsobom predať potom, čo oneskorenému poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 1. Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal:

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa;
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

 • u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
 • u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

U spotrebného tovaru (napr. Kozmetika, drogistický výrobky pod.) Je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale tovaru.

Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný poriadok.

Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to pri danom type tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 1. Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 • na odstránenie vady opravou veci;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti .

 1. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Pokiaľ neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

 1. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novéej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci Predávajúcich na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).

Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

 1. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od príchodu veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má podľa § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci v tejto lehote zaslať na Kontaktnú adresu Predávajúceho alebo na Kontaktný e-mail Predávajúceho. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy možno využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj od zmluvy o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenej spotrebiteľom na jeho žiadosť .

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierkou, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu, do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

Kupujúci k vrátenému tovaru priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolí si spôsob vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak ). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky prijaté peňažné prostriedky, a to vrátane nákladov na dodanie. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy, aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak Predávajúci má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

 1. Odstúpenie v ostatných prípadoch

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 • ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady;
 • ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo
 • ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; Ak sa stalo tak len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak Kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho ak je Kupujúcim právnická osoba a ak bude požadovať preplatenie dobropisu v hotovosti priamo na pobočke Predávajúceho, potom príslušná suma bude odovzdaná len osobám oprávneným konať za dotknutú právnickú osobu, tj. Štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenú plnou mocou.

V. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho (aj tých vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho) a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania) či špeciálnych marketingových akciách. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi České republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Predávajúceho - MIA style s.r.o Nákladní 3179/1, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "Cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené do ich koncových zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné prehliadanie.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú zo zablokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. Blacklistu. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať predávajúcich prostredníctvom kontaktného formulára alebo call centra.

VI. PREVÁDZKOVÁ DOBA

Objednávky cez internetový obchod Predávajúceho www.belito.sk 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Príjem objednávok telefonicky: Pondelok - piatok 9:00 - 14:00 okrem štátnych sviatkov.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

VII. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na komunikáciu na diaľku.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru / služby / licencie, za ktorú predmetný tovar / službu / licenciu Predávajúca ponúkala bez zohľadnenia akýchkoľvek možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akciách na jej prevádzkovanom e-shopu.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., Alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania.

Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Predávajúci odporúča Kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na e-shope Belito.sk. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné metódy:

 • platba vopred bankovým prevodom;
 • platba cez internetové rozhranie banky;
 • platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu;
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - Kupujúci hradí navyše tzv. dobierkové);
 • platba na faktúru so splatnosťou (len pre podnikateľov pri splnení podmienok)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

Fakturačné údaje Kupujúceho nemožno meniť spätne po odoslaní objednávky.

Konkrétne podmienky spôsobov platby sú bližšie popísané tu.

IX. DODACIE PODMIENKY

 1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkúva nasledujúce spôsoby dodania:

 • zasielanie prepravnou službou - ČR;
 • zasielanie prepravnou službou - SR.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a vzhľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke Spôsoby dopravy.

Dostupnosť tovaru čiže termín dodania je vždy uvedený v pracovných dňoch pri každej položke na eshopu.

 1. Ostatné podmienky

Tovar zakúpený kupujúcim-právnickou osobou, ktorá je v čase kúpy platcom DPH, s 0% sadzbou bude odovzdaný iba štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Tovar zakúpený kupujúcim-samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je v čase kúpy platcom DPH, s 0% sadzbou bude odovzdané iba po predložení platného identifikačného preukazu (OP alebo pas).

Ak nebude tovar odovzdaný osobným odberom na pobočke a ak je tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je v čase okamihu kúpy platcom DPH, a je fakturované s 0% sadzbou DPH, potom musí byť miestom dodania adresa sídla či prevádzky uvedená v obchodnom, živnostenskom či obdobnom registri.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu objednavky@tapety-mia.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať  e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a príslušnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list obvykle slúži doklad o zakúpení (podrobnosti pozri Reklamačný poriadok).

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 6. 2022 a ruší predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Predávajúceho alebo elektronicky na https://www.belito.sk.

XII. Mimosúdne riešenie sporov

Na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia. Návrh možno podať prostredníctvom formulára na webových stránkach adr.coi.cz/cs.